ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassing

1.1. «PN» verwijst naar de n.v. Professionails, Ruiterijschool 11 te 2930 Brasschaat, KBO: 0432.600.303, en zijn divisies. De “Klant” verwijst naar de (rechts)persoon waarvan de gegevens hernomen zijn op de voorzijde van huidig document.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, alsook dat deze voorwaarden als enige van toepassing zijn op alle door de Klant geplaatste bestellingen en alle door PN uitgevoerde verkopen, leveringen en/of prestaties, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant, ongeacht de gebeurlijke vermeldingen vervat in diens voorwaarden.

1.3.. PN verkoopt niet aan consumenten. De Klant waarborgt PN uitdrukkelijk geen consument te zijn.

2. Prijzen

2.1. PN zal de Klant een prijslijst, dan wel een prijsbevestiging sturen. De meest recente prijslijst/prijsbevestiging is als enige geldig en vervangt automatisch alle voorgaande prijslijsten/prijsbevestigingen. PN is niet gebonden door schrijffouten en andere materiële vergissingen.

2.2. PN heeft ten allen tijde het recht om haar prijslijsten/prijsbevestingen aan te passen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in voege.

3. Bestelling

3.1. Eenmaal een bestelling geplaatst is, kan deze niet meer geannuleerd worden. De Klant zal sowieso gehouden zijn het integrale bedrag van de bestelling te betalen, behoudens indien bepaalde producten niet meer voorradig zouden zijn.

3.2. Indien bepaalde producten tijdelijk of definitief niet meer voorradig zouden zijn, zal PN de Klant hiervan zo spoedig mogelijk verwittigen. PN kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden noch verplicht worden om bepaalde producten opnieuw in productie te nemen, hetgeen de Klant aanvaardt.

3.3. Indien PN op verzoek van de Klant bepaalde grondstoffen, componenten, verpakkingen e.d.m. inslaat, zal de Klant steeds gehouden zijn deze integraal te vergoeden, zelfs indien ze niet allemaal verwerkt zouden worden op basis van de door de Klant geplaatste bestellingen. PN zal alsdan het recht hebben deze apart aan de Klant in rekening te brengen.

4. Betaling

4.1. Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief (i) B.T.W., (ii) alle andere taksen, alsook (iii) alle bankkosten.

4.2. Alle facturen van PN zijn vooraf betaalbaar, netto zonder korting, en dit enkel via de door PN aangegeven betaalmethodes. De Klant aanvaardt dat PN slechts tot levering overgaat nà ontvangst van betaling van het bedrag vermeld op zijn bestelling. Indien PN de Klant bepaalde betalingsfaciliteiten heeft toegekend, kan zij die op ieder ogenblik wijzigen en/of intrekken.

4.3. De Klant wordt pas eigenaar van de producten nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. 4.4. Zo de Klant de facturen van PN niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft PN van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidinteresten van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijfentwintig euro (25,- €). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant.

5. Levering

5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering in België “ex Works” in de gebouwen van PN, in de andere landen van de EU “FCA” en in de andere landen buiten de EU “FOB”. Indien partijen overeenkomen dat de producten op een andere plaats geleverd worden, zullen ze steeds vervoerd worden op kosten en risico van de Klant.

5.2. Indien slechts een deel van de door de Klant bestelde producten voorradig is, hetgeen onder andere het geval kan zijn bij zogenaamde back orders, is PN niet gehouden om de bestelling in gedeelten te leveren. PN heeft het recht om te wachten tot alle producten voorradig zijn alvorens deze uit te leveren. PN zal, in de mate van het mogelijke, rekening houdend met de wensen van de Klant dienaangaande. Indien partijen overeenkomen dat de bestelling in gedeelten wordt uitgeleverd zullen de eventueel hieruit voortvloeiende hogere leveringskosten ten laste van de Klant vallen.

6. Termijnen

6.1. De door PN aangegeven termijnen zijn niet bindend. Ingeval bepaalde termijnen niet nageleefd zouden worden, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder enig recht op schadevergoeding noch prijsvermindering voor de Klant.

7. Klachten

7.1. Alle klachten betreffende de facturen en/of de diensten van PN dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de veertien (14) werkdagen volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan PN ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.

7.2. Het terugzenden en/of omwisselen van producten kan slechts na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PN. De verzendingskosten vallen ten laste van de Klant.

7.3. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Indien zou blijken dat de klacht van de Klant gegrond was, zal PN het desgevallend teveel betaalde bedrag terugbetalen als enige vergoeding.

8. Aansprakelijkheid

8.1. PN zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval van schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik en/of bewaring van de producten en/of diensten. Hetzelfde geldt indien de Klant of een derde de producten en/of diensten op een of andere wijze bewerkt en/of gewijzigd heeft.

8.2. De aansprakelijkheid van PN zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende bestelling, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. PN kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige vervolgschade, van welke aard ook, door de Klant of door enige derde geleden.

9. Einde van de overeenkomst

9.1. PN heeft het recht om alle lopende bestellingen met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzeg noch schadevergoeding aan de Klant, door de verzending van een aangetekend schrijven, ingeval: (i) de Klant, vijftien (15) kalenderdagen na verzending van een eerste aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om enig verschuldigd bedrag te betalen, onverminderd toepassing van artikel 4.4 hierboven; en/of (ii) de Klant het faillissement aanvraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat of zich in een of andere gelijkaardige situatie bevindt.

10. Intellectuele rechten

10.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de producten en diensten van PN door diverse intellectuele eigendomsrechten kunnen beschermd zijn (auteursrecht, merkenrecht, knowhow, enz.). PN behoudt zich al haar eigen intellectuele eigendomsrechten voor.

10.2. De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van PN ten allen tijde na te leven.

10.3. Indien de Klant zelf intellectuele eigendomsrechten kan laten gelden, zal PN deze ten allen tijde naleven.

11. Persoonlijke levenssfeer

11.1. PN heeft het recht om de persoonsgegevens van de Klant in een databestand op te nemen en te verwerken. Daarbij zal PN de wettelijke bepalingen, zoals o.a. vervat, in de wet d.d. 8 december 1992, steeds naleven.

11.2. De Klant beschikt daarbij over een recht op verbetering, wijziging en schrapping van zijn persoonlijke gegevens.

12. Opleidingen

12.1. Indien de Klant zich inschrijft voor een opleiding, aanvaardt hij automatisch alle bepalingen van het opleidingsreglement.

12.2. Door een plaats voor een “Basisopleiding Nagelstyliste” te bestellen, is de Klant gehouden een voorschot van minimum 200 € te betalen. Door een plaats voor een workshop te bestellen is de klant gehouden om het inschrijvingsgeld vooraf te betalen. Deze voorschotten zullen niet terugbetaald worden, zelfs niet indien de Klant, om welke reden dan ook, niet zou deelnemen aan de opleidingen.

12.3. Indien PN de data van de opleidingen zou wijzigen, zal de bestelling van de Klant automatisch van toepassing zijn op die nieuwe data, zonder enig recht op terugbetaling. Enkel indien PN een opleiding volledig zou annuleren, zal de Klant recht hebben op terugbetaling van het voorschot of van het inschrijvingsgeld van de workshop

13. Varia

13.1. PN is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering en/of voor enige niet-uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. Dit omvat, zonder hiertoe beperkt te zijn, enig bevel van de overheid om de productie en/of verkoop van bepaalde producten en/of diensten te staken.

13.2. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13.3. Alle overeenkomsten afgesloten met PN worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen inzake deze overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

14. Online betalingen worden verwerkt door jouw lokale ProNails Distributeur

ProNails Distributors Belgium

 • Professionails N.V. | Ruiterijschool 11, 2930 Brasschaat, Belgium
 • Nailschool Sabine B bvba (CVA Nail Invest Wilesa) | Steenweg 44a, 9661 Brakel, Belgium
 • Synops bvba | Heidelbergstraat 78, 8210 Loppem, Belgium

ProNails Distributors France

 • Professionails Paris | 8 Bis Rue de Châteaudun, 75009 Paris, France
 • Acco’Nails (Pro Coiffure Esthetique) | Quai de la Banquière 9, 06730 St Andre de la Roche, France
 • FINELISS (Thera Esthétique) | Rue Ella Maillart 5, Parc d'Activité de Laroiseau, 56000 Vannes, France

ProNails Distributor Netherlands

 • Care Cosmetics BV | Oosteinde 1, 2991 BG Barendrecht, Netherlands

ProNails Distributor Luxembourg

 • Concept Beaute SA | 23, Rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg, Luxembourg

ProNails Distributor Spain

 • Exclusivas Global Concept Vigo S.A. | Rua Anel do Perral n° 17, Polígono Industrial de Veigadaña, 36416 Mos – Pontevedra, Spain

ProNails Distributor Portugal

 • EverBeauty, Lda | Avenida Adelino Amaro da Costac 960, Lote 4, Loja 5, 2415-367 Leiria, Portugal

ProNails Distributor Norway

 • Pronails Norge AS | Tollbugata 14, 3044 Drammen, Norway

ProNails Distributor Sweden

 • Miresa AB | Vetegatan 21, 81441 Skutskär, Sweden

ProNails Distributor Serbia

 • Holliday, D.O.O. | Obilazni put bb,15000 Sabac, Srbija

ProNails Distributor Cyprus

 • Gjk Healthpharma Services Ltd | Sophouli Street 2-Chianteclair Building, 5th floor Off.503-504, 1521 Nicosia, Cyprus